นักศึกษาที่ทำเรื่องขอเทียบกิจกรรมเป็นชั่วโมงปฏิบัติงานในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ <<สามารถตรวจสอบได้ที่นี้>> ::
 
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมงบประมาณปีงบ-2560
  ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สายงานจัดการส่งออกและนำเข้า
  ประชาสัมพันธ์อบรมภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  นักศึกษาที่ทำเรื่องขอเทียบกิจกรรมเป็นชั่วโมงปฏิบัติงานในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถตรวจสอบได้ที่นี้
 
 
 
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 30/กรกฏาคม/2560
 
 
กิจกรรม พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 18/กรกฏาคม/2560
 
 
กิจกรรม กิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 7/กรกฏาคม/2560
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 งานวิจัย เรื่อง:Criteria for adaptation of housing of people with mobility disability: a multidisciplinary approach[Criteria for adaptation of housing of people with mobility disability: a multidisciplinary approach]
ผู้แต่ง/เจ้าของโดย:Sasicha Sukkay1, Prapatpong Upala2   จำนวนผู้อ่าน 143 ท่าน
 งานวิจัย เรื่อง:The pattern of water planning on sufficiency economy philosophy to solveoverflow and drought problem in Nanglae Municipal District, Chiang Rai Provinc[The pattern of water planning on sufficiency economy philosophy to solveoverflow and drought problem in Nanglae Municipal District, Chiang Rai Provinc]
ผู้แต่ง/เจ้าของโดย:Assistant Professor Kroek Kittikhun , Sakdithat Sermsri Kitsada Wiiasri, Nattakhet Maneekorn, Sipran   จำนวนผู้อ่าน 158 ท่าน
 บทความสังเคราะห์ เรื่อง:โครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ตู้อบสับปะรดอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ของชุมชนนางแล จังหวัดเชียงราย[]
ผู้แต่ง/เจ้าของโดย:อาจารย์จรัญ คนแรง   จำนวนผู้อ่าน 703 ท่าน
 งานวิจัย เรื่อง:โครงการบูรณาการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยตู้อบสับปะรดอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ของชุมชนนางแล จังหวัดเชียงราย[]
ผู้แต่ง/เจ้าของโดย:จรัญ คนแรง,อัญชณา อุประกูล,วิลาสินี ศรีสุวรรณ,วิภพ ใจแข็ง   จำนวนผู้อ่าน 830 ท่าน
 งานวิจัย เรื่อง:รูปแบบอาคารโฮมสเตย์ประหยัดพลังงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ของชุมชนบ้านร่องปลายนา จังหวัดเชียงราย[The Pattern of Saving Energy in Homestay Building For supporting community Ecotourism of Ban Rong Phlay Na]
ผู้แต่ง/เจ้าของโดย:นิธิมา หาญประโคน,มณีรัตน์ ภาจันทร์คู,ศักดิธัช เสริมศรี,ภูวเรศ อรรคอุดม   จำนวนผู้อ่าน 757 ท่าน

 
 
   
 
   
"ท่านมีความคิดเห็นว่า ความพึงพอใจต่อทางคณะในการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ บัณฑิตมีจิตอาสา มีจรรยาบรรณ สามารถบูรณาการความรู้พัฒนาสังคม มากน้อยเพียงใด (ในปีการศึกษา 2555)"
จำนวนผู้โหวต 414
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 


Home l Contact Map l Download l Site map Login  

Faculty of Industrial Technology. Chiangrai Rajabhat University.
80 m.9 Bandu, Muang, Chiangrai 57100. Tel.&Fax. 0-5377-6015
E-mail :ind_webmaster@crru.ac.th
Copyright 2006-2014. All Rights Reserved.
Design By Eknarin & Programing by Somkoh.