menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01
 
 

          " สร้างคน สร้างคุณภาพ สร้างชื่อ สำหรับท้องถิ่นและภูมิภาคอาเซียน "

       มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่พึ่งพาและชี้นำสังคมได้
    
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์รวมความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน เทคโนโลยี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม
 
 
 
     1. ด้านการเรียนการสอน : พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณ ตามวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และความ ต้องการของท้องถิ่น
     2. ด้านการวิจัย : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ บูรณาการที่สอดคล้อง ต่อเนื่องตามความรู้ และความสามารถขององค์กรในการรับใช้สังคม
     3. ด้านการบริการวิชาการ : ให้บริการวิชาการเชิงบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ สู่การเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์
แก่ชุมชนท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
     4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : สนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในสาขาที่เอื้อต่อการบูรณาการ เพื่อการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดี
     5. ด้านการบริหารจัดการ : ปรับปรุงการดำเนินงานตามระบบบริหารงานที่สอดคล้องกับโครงการองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้รับผิดชอบตามหน้าที่ และประสบความสำเร็จตามสายงาน


     1. บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณ ตามวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและภูมิภาคอาเซียน
     2. มีงานวิจัยที่สามารถนาไปพัฒนาท้องถิ่น และภูมิภาค บูรณาการกับการเรียนการสอนได้ รวมถึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการได้
     3. นำความรู้ ทางด้านบริการวิชาชีพ ให้บริการแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
     4. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีดีงามของชุมชนและท้องถิ่น
     5. บริการงานและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ประสบความสาเร็จตามสายงาน

    
   มีความรู้เป็นผู้นำ ใฝ่รู้ สู้งาน คิดได้ ทำเป็น สร้างงานได้ และมีจิตสาธารณะ
 
    
   หน่วยงานจัดการศึกษาแบบเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยี วิศวกรรม สถาปัตยกรรมร่วมกับการ พัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคโดยใช้แนวทางพระราชดำริ