menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01
>> Website คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Version เดิม (2006-2014) <<
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมงบประมาณปีงบ-2560
ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สายงานจัดการส่งออกและนำเข้า
ประชาสัมพันธ์อบรมภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักศึกษาที่ทำเรื่องขอเทียบกิจกรรมเป็นชั่วโมงปฏิบัติงานในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถตรวจสอบได้ที่นี้
 
    เรื่อง โครงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เพิ่มเติม)
  แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาและพิจารณา(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
 
งานวิจัย เรื่อง:Criteria for adaptation of housing of people with mobility disability: a multidisciplinary approach
ผู้แต่ง/เจ้าของโดย:Sasicha Sukkay1, Prapatpong Upala2   จำนวนผู้อ่าน 143 ท่าน
งานวิจัย เรื่อง:The pattern of water planning on sufficiency economy philosophy to solveoverflow and drought problem in Nanglae Municipal District, Chiang Rai Provinc
ผู้แต่ง/เจ้าของโดย:Assistant Professor Kroek Kittikhun , Sakdithat Sermsri Kitsada Wiiasri, Nattakhet Maneekorn, Sipran   จำนวนผู้อ่าน 158 ท่าน
บทความสังเคราะห์ เรื่อง:โครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ตู้อบสับปะรดอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ของชุมชนนางแล จังหวัดเชียงราย
ผู้แต่ง/เจ้าของโดย:อาจารย์จรัญ คนแรง   จำนวนผู้อ่าน 703 ท่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ   16/10/2560
 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชา(12/2016)
 ตัวอย่างบทที่-1(12/2016)
 ตัวอย่างบรรณานุกรม(12/2016)
 รวมตัวอย่างทั้งหมด(12/2016)
 ผลจากการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติจากกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1(21/01/2017)
 รูปกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1(21/01/2017)
 ผลจากการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติจากกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2(22/03/2017)
 รูปกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2(22/03/2017)
baind
 
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
30/ก.ค./2560
 
กิจกรรม พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559
18/ก.ค./2560
 
กิจกรรม กิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2559
7/ก.ค./2560
 
กิจกรรม อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการทำงาน(KM)ครั้งที่ 3
5/พ.ค./2560
 
กิจกรรม ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560
7/เม.ย./2560
 
กิจกรรม งานบริการวิชาการบ้านร่องปลายนา
25/มี.ค./2560
 
กิจกรรม อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการทำงาน(KM)ครั้งที่ 2
22/มี.ค./2560
 
กิจกรรม กิจกรรมอบรมสัมมนา ผู้นำนักศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา แก่ผู้นำนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
18/มี.ค./2560