menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01
>> Website คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Version เดิม (2006-2014) <<
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 University in Disruptive Era
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS2018 และประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ 2561
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16
 
    เรื่อง โครงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เพิ่มเติม)
  แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาและพิจารณา(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
-WebSiteอ้างอิง-  (27/9/2561)
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
-WebSiteอ้างอิง-  (20/7/2561)
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 University in Disruptive Era
-WebSiteอ้างอิง-  (4/7/2561)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS2018 และประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ 2561
-WebSiteอ้างอิง-  (31/5/2561)
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16
-WebSiteอ้างอิง-  (23/5/2561)

จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ   3/11/2560
จัดซื้อวัสดุ 48 รายการ   8/11/2560
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ   6/11/2560
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตู้คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 รายการ   3/11/2560
จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ (ทำซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต)   2/11/2560
 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชา(12/2016)
 ตัวอย่างบทที่-1(12/2016)
 ตัวอย่างบรรณานุกรม(12/2016)
 รวมตัวอย่างทั้งหมด(12/2016)
 ผลจากการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติจากกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1(25/02/2018)
 ผลจากการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติจากกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2(20/03/2018)
baind
 
กิจกรรม ตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
28/ส.ค./2561
 
กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ (In-tech Summer Camp 2018)
6/ส.ค./2561
 
กิจกรรม เทิดพระเกียรติ วัน “แม่แห่งชาติ” มร.ชร. 2561
10/ส.ค./2561
 
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561และพิธีรับเสื้อปฏิบัติการของนักศึกษารหัส 60
4/ส.ค./2561
 
กิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปี 2561
28/ก.ค./2561
 
กิจกรรม กิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2560
18/ก.ค./2561
 
กิจกรรม พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561
18/ก.ค./2561
 
กิจกรรม อบรมโปรแรกม SOLIDWORKS ใช้ในงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบ
14/ก.ค./2561