menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01
>> Website คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Version เดิม (2006-2014) <<
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่9
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 11
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6
ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018
 
    เรื่อง โครงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เพิ่มเติม)
  แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาและพิจารณา(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่9
-WebSiteอ้างอิง-  (4/12/2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
-WebSiteอ้างอิง-  (22/11/2560)
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 11
-WebSiteอ้างอิง-  (22/11/2560)
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6
-WebSiteอ้างอิง-  (22/11/2560)
ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018
-WebSiteอ้างอิง-  (17/11/2560)

จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ   3/11/2560
จัดซื้อวัสดุ 48 รายการ   8/11/2560
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ   6/11/2560
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตู้คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 รายการ   3/11/2560
จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ (ทำซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต)   2/11/2560
 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชา(12/2016)
 ตัวอย่างบทที่-1(12/2016)
 ตัวอย่างบรรณานุกรม(12/2016)
 รวมตัวอย่างทั้งหมด(12/2016)
 ผลจากการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติจากกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1(21/01/2017)
 รูปกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1(21/01/2017)
 ผลจากการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติจากกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2(22/03/2017)
 รูปกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2(22/03/2017)
baind
 
กิจกรรม พิธีซ้อมรับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
3/พ.ย./2560
 
กิจกรรม ยี่เป็ง มร.ชร.’60
2/พ.ย./2560
 
กิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี ณ พุทธสถาน มร.ชร. 2560
1/พ.ย./2560
 
กิจกรรม พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2560
21/ต.ค./2560
 
กิจกรรม กิจกรรมการมอบหนังสือจากทีวีบูรพา
9/ต.ค./2560
 
กิจกรรม ปลูกดอกดาวเรือง"หนึ่งดอกแทนใจ ปลูกดาวเรือง เหลือง สดใส ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน"
9/ต.ค./2560
 
กิจกรรม ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2/ต.ค./2560
 
กิจกรรม ประเพณีพาน้องขึ้นดอยบูชารอยพระพุทธบาท ปี 2560
9/ก.ย./2560