menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01
>> Website คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Version เดิม (2006-2014) <<
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 University in Disruptive Era
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS2018 และประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ 2561
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
 
    เรื่อง โครงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เพิ่มเติม)
  แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาและพิจารณา(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
-WebSiteอ้างอิง-  (20/7/2561)
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 University in Disruptive Era
-WebSiteอ้างอิง-  (4/7/2561)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS2018 และประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ 2561
-WebSiteอ้างอิง-  (31/5/2561)
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16
-WebSiteอ้างอิง-  (23/5/2561)
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
-WebSiteอ้างอิง-  (18/4/2561)

จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ   3/11/2560
จัดซื้อวัสดุ 48 รายการ   8/11/2560
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ   6/11/2560
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตู้คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 รายการ   3/11/2560
จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ (ทำซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต)   2/11/2560
 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชา(12/2016)
 ตัวอย่างบทที่-1(12/2016)
 ตัวอย่างบรรณานุกรม(12/2016)
 รวมตัวอย่างทั้งหมด(12/2016)
 ผลจากการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติจากกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1(21/01/2017)
 รูปกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1(21/01/2017)
 ผลจากการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติจากกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2(22/03/2017)
 รูปกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2(22/03/2017)
baind
 
กิจกรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อสำหรับการนำเสนอ
20/ม.ค./2561
 
กิจกรรม กิจกรรมอบรมสัมมนา ผู้นำนักศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา แก่ผู้นำนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
26/ม.ค./2561
 
กิจกรรม พิธีซ้อมรับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
3/พ.ย./2560
 
กิจกรรม ยี่เป็ง มร.ชร.’60
2/พ.ย./2560
 
กิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี ณ พุทธสถาน มร.ชร. 2560
1/พ.ย./2560
 
กิจกรรม พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2560
21/ต.ค./2560
 
กิจกรรม กิจกรรมการมอบหนังสือจากทีวีบูรพา
9/ต.ค./2560
 
กิจกรรม ปลูกดอกดาวเรือง"หนึ่งดอกแทนใจ ปลูกดาวเรือง เหลือง สดใส ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน"
9/ต.ค./2560