menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01
>> Website คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Version เดิม (2006-2014) <<
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018"
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4/2560
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17
 
    เรื่อง โครงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เพิ่มเติม)
  แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาและพิจารณา(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018"
-WebSiteอ้างอิง-  (22/2/2561)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4/2560
-WebSiteอ้างอิง-  (10/2/2561)
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
-WebSiteอ้างอิง-  (10/2/2561)
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17
-WebSiteอ้างอิง-  (9/2/2561)
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่่อตีพิมพ์เผยแพร่  (8/2/2561)

จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ   3/11/2560
จัดซื้อวัสดุ 48 รายการ   8/11/2560
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ   6/11/2560
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตู้คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 รายการ   3/11/2560
จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ (ทำซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต)   2/11/2560
 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชา(12/2016)
 ตัวอย่างบทที่-1(12/2016)
 ตัวอย่างบรรณานุกรม(12/2016)
 รวมตัวอย่างทั้งหมด(12/2016)
 ผลจากการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติจากกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1(21/01/2017)
 รูปกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1(21/01/2017)
 ผลจากการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติจากกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2(22/03/2017)
 รูปกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2(22/03/2017)
baind
 
กิจกรรม พิธีซ้อมรับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
3/พ.ย./2560
 
กิจกรรม ยี่เป็ง มร.ชร.’60
2/พ.ย./2560
 
กิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี ณ พุทธสถาน มร.ชร. 2560
1/พ.ย./2560
 
กิจกรรม พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2560
21/ต.ค./2560
 
กิจกรรม กิจกรรมการมอบหนังสือจากทีวีบูรพา
9/ต.ค./2560
 
กิจกรรม ปลูกดอกดาวเรือง"หนึ่งดอกแทนใจ ปลูกดาวเรือง เหลือง สดใส ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน"
9/ต.ค./2560
 
กิจกรรม ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2/ต.ค./2560
 
กิจกรรม งานปิดบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมปิดเชียร์ in-tech 2017
17/ก.ย./2560