menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01
>> Website คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Version เดิม (2006-2014) <<
  ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่"
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge
ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่4
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
 
    เรื่อง โครงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เพิ่มเติม)
  แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาและพิจารณา(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่"
-WebSiteอ้างอิง-  (20/3/2561)
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge
-WebSiteอ้างอิง-  (20/3/2561)
ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
-WebSiteอ้างอิง-  (20/3/2561)
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่4
-WebSiteอ้างอิง-  (20/3/2561)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ  (12/3/2561)

จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ   3/11/2560
จัดซื้อวัสดุ 48 รายการ   8/11/2560
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ   6/11/2560
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตู้คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 รายการ   3/11/2560
จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ (ทำซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต)   2/11/2560
 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชา(12/2016)
 ตัวอย่างบทที่-1(12/2016)
 ตัวอย่างบรรณานุกรม(12/2016)
 รวมตัวอย่างทั้งหมด(12/2016)
 ผลจากการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติจากกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1(21/01/2017)
 รูปกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1(21/01/2017)
 ผลจากการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติจากกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2(22/03/2017)
 รูปกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2(22/03/2017)
baind
 
กิจกรรม พิธีซ้อมรับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
3/พ.ย./2560
 
กิจกรรม ยี่เป็ง มร.ชร.’60
2/พ.ย./2560
 
กิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี ณ พุทธสถาน มร.ชร. 2560
1/พ.ย./2560
 
กิจกรรม พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2560
21/ต.ค./2560
 
กิจกรรม กิจกรรมการมอบหนังสือจากทีวีบูรพา
9/ต.ค./2560
 
กิจกรรม ปลูกดอกดาวเรือง"หนึ่งดอกแทนใจ ปลูกดาวเรือง เหลือง สดใส ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน"
9/ต.ค./2560
 
กิจกรรม ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2/ต.ค./2560
 
กิจกรรม งานปิดบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมปิดเชียร์ in-tech 2017
17/ก.ย./2560