menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01 menu01
รายงาน จำนวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา ( จำนวนรับ / ยอดผู้สมัคร / ชำระเงินฯแรกเข้า / ชำระค่าเทอม ) คน
 เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (50/24/20/16) คน
 เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี(เทียบโอน)(30/51/42/36) คน
 เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี(50/13/9/9) คน
 เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี(เทียบโอน)(30/23/14/11) คน
 วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (50/26/21/20) คน
 วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน)(30/36/28/27) คน
 วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี (50/56/48/45) คน
 วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน)(30/11/7/7) คน
 นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี (50/59/49/47) คน
 นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี(เทียบโอน)(30/0/0/0) คน
  รวมทั้งคณะฯ ยอดผู้สมัคร 299 คน ชำระเงินฯแรกเข้า 238 คน ชำระค่าเทอม 218 คน
หมายเหตุ สัญลักษณ์ สถานะ(ได้ทำการสมัครแล้ว =  ) (ชำระเงินฯแรกเข้า =  ) (เป็นนักศึกษา = 
ที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา โรงเรียนเดิม วันที่่สมัคร สถานะ
นายสกลวรรธน์ หงษ์จันดา วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม จ.เชียงใหม่ 19/5/2560
นายเจษฎา กันทะมูล วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 6/5/2560
นายอิทธิพล ธรรมสรางกูร เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จ.แพร่ 30/4/2560
นายณัฐพงศ์ อินทนิล นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย 30/4/2560
นางสาววิสุดา แสนทิพย์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จ.ลำปาง 29/4/2560
นายอัครเดช ไสยนารถ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 28/4/2560
นายศักดิ์ดา ซื่อมื้อ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 27/4/2560
นางสาววลินดา มณีธรรม นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 26/4/2560
นางสาวชนิษฐา ทองประเสริฐ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 26/4/2560
10  นางสาวมณฑกานต์ อินทรเสนา นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 26/4/2560
11  นายรัชชานนท์ สิทธิวงค์ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 26/4/2560
12  นายชัยมงคล ปาลี เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน จ.เชียงราย 25/4/2560
13  นายพลาพล โพธิสุต วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย 25/4/2560
14  นายธีราพงษ์ กันทะวงศ์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ 25/4/2560
15  นายวีรพันธ์ แซ่แจ๋ว เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 24/4/2560
16  นายชัยเดช จันทร์แก้ว เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 24/4/2560
17  นายศิวดล ทิพย์ขัน วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 24/4/2560
18  นายกฤตนัย ทวีชัย วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 24/4/2560
19  นายจักรกรินทร์ หนิ้วหยิ่น เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จ.เชียงราย 22/4/2560
20  นายปรเมษฐ์ มาตัน เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ จ.เชียงราย 22/4/2560
21  นายเกียรติศักดิ์ แก้วดามเรือน เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จ.เชียงราย 21/4/2560
22  นายพงศกร เขื่อนเพชร เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย 21/4/2560
23  นายอนุชา ใจชื่นบานดียิ่ง เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 20/4/2560
24  นางสาวกาญจนา ดาบพิมพ์ศรี วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร 19/4/2560
25  นายเปรมศักดิ์ อุสาใจ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จ.ลำปาง 19/4/2560
26  นายนายพีรเดช นรสาร วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 19/4/2560
27  นายณลงกรณ์ บุญเทศ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 18/4/2560
28  นางสาวจิราภา สงวนพันธ์ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 18/4/2560
29  นายพีระชัย สีสงค์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 16/4/2560
30  นายเศรษฐการ วงศ์ชัย เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 16/4/2560
31  นายสุทัศน์ พระสว่าง เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 12/4/2560
32  นายวิชัย อักขระ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนวัดปรางค์ จ.น่าน 11/4/2560
33  นางสาวลฎาภา ธนงค์พิชเญศ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย 11/4/2560
34  นายณัฐพล ศรีเมืองแก้ว เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 10/4/2560
35  นายนฤชิต อูปคำ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 10/4/2560
36  นายพิชัยยุทธ ปันอุ่น วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จ.น่าน 9/4/2560
37  นายธนวัฒน์ ไชยชมภู เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 9/4/2560
38  นายวรเชษฐ์ จอมป้อ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 9/4/2560
39  นายอัศนัย บุญฟู เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 9/4/2560
40  นายธนชัย ชูไว วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 7/4/2560
41  นายสุภณัฐ กันตะโอภาส เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จ.ปัตตานี 7/4/2560
42  นายวิสาร มาเยอะ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จ.พะเยา 7/4/2560
43  นายชิงชัย แซ่หาญ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา 7/4/2560
44  นายสหรัฐ ดอกเข็ม วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 6/4/2560
45  นายอภิเดช นิลสวิท เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 6/4/2560
46  นายชวัลวิทย์ มะโนวรรณ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา 6/4/2560
47  นายสมรักษ์ โพนงาม เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 6/4/2560
48  นายณัฐวุฒิ บุญยอ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 5/4/2560
49  นายศุภรักษ์ สารเงิน วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 5/4/2560
50  นายธีรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 4/4/2560
51  นายพีรัชชัย เลาโหม่ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 4/4/2560
52  นายรณกร วงค์กาล นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าแดด จ.เชียงราย 1/4/2560
53  นายปิยะนันท์ ชัยวรณ์ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 1/4/2560
54  นายอ้ายอ๋อง กาบคำ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย 28/3/2560
55  นายชนินทร์ชนม์ มะโนคำ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 27/3/2560
56  นายธนภูมิ นิมคำ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 27/3/2560
57  นายพิชิตชัย ผ่านดอยแดน วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 27/3/2560
58  นายอภิรักษ์ ใจเย็น เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 26/3/2560
59  นายธนารักษ์ สุทธวงค์ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 26/3/2560
60  นายคุณัญยุท ปัญญาหลง เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 23/3/2560
61  นายณัฐกฤต ชื่นทรัพย์ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จ.เชียงราย 23/3/2560
62  นายธนกร ขอดแก้ว เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 23/3/2560
63  นางสาวณิกาญจน์ มุกดาสวรรค์ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี 22/3/2560
64  นายจักรภัทร จันทร์นวล เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจุน จ.พะเยา 22/3/2560
65  นายสุทธิพงศ์ คำวัง เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 21/3/2560
66  นายกิตติธัช สิทธิราช เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 19/3/2560
67  นายอัษฎายุธ ยาวิละ เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 19/3/2560
68  นายณัฐดนัย อินเปี้ย เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 19/3/2560
69  นายวีรภูมิ พรหมตัน นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนพานพิทยาคม จ.เชียงราย 13/3/2560
70  นายภูมิภาค สุภาพจรรยา เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 12/3/2560
71  นายดามพ์ ภักดี นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย 8/3/2560
72  นางสาวณัฐทริกา เกตุแก้ว วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จ.เชียงราย 8/3/2560
73  นายนนทกร ธินะ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 7/3/2560
74  นายพนธกร แก้วมณี เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 2/3/2560
75  นายศรชัย แซ่ลี นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จ.เชียงราย 1/3/2560
76  นายกันตพัฒน์ พรมแปง เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จ.เชียงราย 1/3/2560
77  นายวรปรัชญ์ จันต๊ะวงค์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยการอาชีพปัว จ.น่าน 28/2/2560
78  นายเอนกพงศ์ ไชยรังษี วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 27/2/2560
79  นายบัญญวัต บุญยวง วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) จ.แม่ฮ่องสอน 26/2/2560
80  นายชานน ใบยา วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี วิทยาลัยการอาชีพปัว จ.น่าน 26/2/2560
81  นายรัตนพล อสุพล วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 20/2/2560
82  นายสุรชาติ อุตะมะ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย 17/2/2560
83  นายวันณรงค์ บุญโสม วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม 17/2/2560
84  นายยุทธพงศ์ หลีกเหลี่ยง วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 14/2/2560
85  นางสาวธิติพานันท์ มังคละ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย 13/2/2560
86  นายอนิรุท สุภาษา วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 13/2/2560
87  นายวิศาล ปินคำ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนวัดป่าตาลใต้ จ.เชียงราย 12/2/2560
88  นางสาวอัศวินี กลมเกลี้ยง นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา 11/2/2560
89  นางสาวณัฐริกา อิ่นคำ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 8/2/2560
90  นางสาวชลธิชา กรแก้ว นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย 7/2/2560
91  นางสาวมธุรตฤน แก้วมะโน นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย 7/2/2560
92  นายวัชรพล กุลาเพ็ง เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 7/2/2560
93  นางสาวภัททิยา รักษาป่า วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนพญาเม็งราย จ.เชียงราย 7/2/2560
94  นายพงศ์พล นาใจ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย 3/2/2560
95  นางสาวบุษบา วงศ์พุฒ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จ.น่าน 30/1/2560
96  นางสาวลักษณพร หมูคำ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 30/1/2560
97  นางสาวศุภสินี แสงศักดิ์ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จ.ลำพูน 30/1/2560
98  นายณัฐภัทร พงษ์สุข วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนสองแคววิทยาคม จ.เชียงใหม่ 30/1/2560
99  นายศุภกิตติ์ กันนิกา เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่ 30/1/2560
100  นางสาววิไลวรรณ เรือนแก้ว นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน 30/1/2560
101  นางสาวนันท์ชพร แก้วคำแดง เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 29/1/2560
102  นายรณชัย ชัยลังกา นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย 26/1/2560
103  นายกรวินท์ ไชยโย เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 22/1/2560
104  นางสาวสุพรรษา กาวิละ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 18/1/2560
105  นายจักรกฤษณ์ กองโส เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 17/1/2560
106  นายภานุพันธ์ นันตา เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 14/1/2560
107  นายจิรยุทธ จินดาธรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 14/1/2560
108  นายพิสิษฐ์ กองสี เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 13/1/2560
109  นางสาวเจนจิรา หน้อยกลาง วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคน่าน จ.น่าน 13/1/2560
110  นายพีรพัฒน์ กันธิมา นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จ.เชียงราย 13/1/2560
111  นายธัญญะ เตชะ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนดอนไชยวิทยา จ.ลำปาง 12/1/2560
112  นางสาวชนิดา พลเยี่ยม นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด 12/1/2560
113  นายชนม์เฉลิม จรูญวรรณ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จ.อุดรธานี 12/1/2560
114  นางสาวณัฐฐินี งามตา นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย 11/1/2560
115  นายประดับพร พรมเมือง เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย 11/1/2560
116  นายชัชพล บุญยวง นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ.แพร่ 10/1/2560
117  นายกฤษณะ ติรักษา นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนศรีพฤฒา จ.กรุงเทพมหานคร 9/1/2560
118  นายนิธิพัฒน์ คำเงิน เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย 5/1/2560
119  นายจักริน เห็มป่า เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 27/12/2559
120  นายวัชระ ขันทะบุตร วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จ.เชียงใหม่ 25/12/2559
121  นายชนภัทร แซ่เต็ม วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 22/12/2559
122  นายกลยุทธ์ รัตนคำ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนบรบือ จ.มหาสารคาม 20/12/2559
123  นายนีลาโพ ลูซือ เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย 19/12/2559
124  นางสาวสิรินทรา คำดา วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนประชาบำรุง จ.พะเยา 19/12/2559
125  นายจิรเมธ กิจรักษ์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 16/12/2559
126  นายจักริน วรรณรส วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนวาวีวิทยาคม จ.เชียงราย 16/12/2559
127  นายภานุวัฒน์ ผัดมูล วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 15/12/2559
128  นายอนุวัฒน์ รอบรัมย์ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา 14/12/2559
129  นายอรุณพงศ์ ปงชุมภู วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จ.เชียงราย 13/12/2559
130  นายภาณุวิชญ์ มหานิยม เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 13/12/2559
131  นายนัฐวัฒน์ ขันแข็ง เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย 9/12/2559
132  นายธีรศักดิ์ วรกิจ เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 8/12/2559
133  นายณัฐวัฒ วงศ์ราษฎร์ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา 8/12/2559
134  นายกิตติพศ คำรัตน์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 8/12/2559
135  นายจารุเดช เตจ๊ะสร้อย วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 8/12/2559
136  นายวริทธิ์ หินใหญ่ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนปล้องวิทยาคม จ.เชียงราย 8/12/2559
137  นายดนุสรณ์ หลวงใจ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 7/12/2559
138  นายชนะกานต์ เกษมสุขไพศาล วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จ.พะเยา 7/12/2559
139  นางสาวพัชรินทร์ วงษา นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย 6/12/2559
140  นายเฉลิมพล โพธิ์ทอง เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนลูกรักเชียงของ จ.เชียงราย 6/12/2559
141  นายณัฐวุฒิ สุภาวดี วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จ.เชียงราย 6/12/2559
142  นางสาวณัฎฐาลม ยอดแก้ว วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จ.เชียงราย 5/12/2559
143  นายสิทธิชาติ แซ่กือ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.เชียงราย 5/12/2559
144  นายสิทธิชัย แซ่กือ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.เชียงราย 5/12/2559
145  นายไกรศร อรินต๊ะทราย นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย 2/12/2559
146  นางสาวสาวิตรี ปะคำ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จ.แพร่ 30/11/2559
147  นายทัศน์พล เครื่องสนุก เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา 29/11/2559
148  นายวีรภัทร ทิพย์เกษร วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย 28/11/2559
149  นายลัทธพล แก้วมหานิล วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 25/11/2559
150  นายธรรมนูญ มีชัย นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา 25/11/2559
151  นายจตุพล ใจบุญ เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย 24/11/2559
152  นางสาวเบียร์ ต้าวฮอง นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย 23/11/2559
153  นายธนาศิลป์ อินทร์กันหา นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย 22/11/2559
154  นายณัฐพงษ์ ภิรส วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย 22/11/2559
155  นางสาววรรณธิตา รินนายรักษ์ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 21/11/2559
156  นายปฏิพล หมื่นระวัง เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 21/11/2559
157  นางสาวอัญธิสา ภูกองไชย วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก จ.เชียงราย 21/11/2559
158  นายพิชิตศึก จันทนากูล นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย 19/11/2559
159  นางสาวศุภาวรรณ สมคิด วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จ.พะเยา 17/11/2559
160  นายณัฐธินนท์ ปิ่งย่า วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่ 16/11/2559
161  นายโกเมน ศรีคำ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยการอาชีพฝาง จ.เชียงใหม่ 16/11/2559
162  นางสาวฉัตรยุกร เนียมน้อย นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย 15/11/2559
163  นายอัษฏาวุธ เครืออินตา นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จ.เชียงราย 15/11/2559
164  นางสาวศศิวิมล จรนามน วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จ.พะเยา 14/11/2559
165  นางสาววรัญญา คำสอน นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จ.พะเยา 14/11/2559
166  นายวีระศักดิ์ สมเครื่อง วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนสองแคววิทยาคม จ.เชียงใหม่ 14/11/2559
167  นางสาวโชติกา จีนาแก้ว วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่ 14/11/2559
168  นายยศพนธ์ โพธิ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 13/11/2559
169  นายจักรี ประสิทธิ์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.เชียงราย 12/11/2559
170  นายชาติ แซ่ลี วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จ.เชียงราย 12/11/2559
171  นายนนทนัตถ์ ราชชมภู วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม จ.เชียงราย 11/11/2559
172  นายจตุพล จาคำคง วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย 11/11/2559
173  นางสาวพรรณิการ์ ตีคำ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 10/11/2559
174  นายชานนท์ คำธิ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา 10/11/2559
175  นายขจรเกียรติ ศรีสุวรรณ์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 10/11/2559
176  นางสาวลักษณาพร กาศเกษม วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จ.พะเยา 10/11/2559
177  นางสาวมนัสพร อินสุวรรณโณ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา 10/11/2559
178  นายอนุรักษ์ วงศ์ยังประเสริฐ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จ.น่าน 9/11/2559
179  นางสาวภูวรินทร์ ปิมแปง นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย 9/11/2559
180  นายกฤษณพงษ์ อารีย์ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย 7/11/2559
181  นายเกียรติศักดิ์ อินทะโน วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม จ.เชียงราย 7/11/2559
182  นายกิตติศักดิ์ แก้วลังกา นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย 7/11/2559
183  นางสาวภวิกา ปินะวันนา วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย 7/11/2559
184  นายดนัย ปิจจวงค์ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 7/11/2559
185  นางสาวสุพรรษา ใจหมั้น นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย 7/11/2559
186  นายวิริยะ ชุ่มมะโน วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จ.เชียงราย 6/11/2559
187  นางสาวสุทธิดา อินต๊ะชัยวงค์ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย 6/11/2559
188  นายวุฒิชัย ถามูล นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย 6/11/2559
189  นางสาวนิภาพร เกตุแก้ว เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จ.เชียงราย 5/11/2559
190  นางสาวภันทิลา ฟูเฟื่อง นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย 4/11/2559
191  นายฉัฐวัสส์ ไชยศรีหา วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จ.เชียงราย 3/11/2559
192  นางสาวบุญญธิดา พรหมมินทร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จ.เชียงราย 1/11/2559
193  นางสาวเบญจวรรณ พานิรัมย์ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย 31/10/2559
194  นายศรายุทธ สมุทรสาร เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จ.พะเยา 29/10/2559
195  นางสาวสุภลักษณ์ แซ่เติ๋น วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย 28/10/2559
196  นายอทิติ ศรีโลซาน วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 27/10/2559
197  นายบุณยพัฒน์ ณ ลำปาง นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา 27/10/2559
198  นายธีรพันธ์ ตันเต็ง วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จ.เชียงราย 26/10/2559
199  นางสาวเจนจิรา อินทร์ทรัพย์ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย 26/10/2559
200  นายธนวัฒน์ แก้ววิริยะวงศ์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จ.เชียงราย 26/10/2559
201  นางสาวกนกวรรณ ขัติวิชัย วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย 25/10/2559
202  นางสาวจารุวรรณ คำเขียว นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่ 21/10/2559
203  นายดนุพันธ์ ศรีธิ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย 21/10/2559
204  นางสาวณัฐธิดา จันทรประสิทธิ์ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา 21/10/2559
205  นายธนพนธ์ หงษ์ทวี นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา 20/10/2559
206  นางสาวพิมลพรรณ มณีวรรณ์ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปาง 20/10/2559
207  นางสาวจุฑาทิพย์ ดินดำ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 19/10/2559
208  นางสาวอาทิตยา นินตา นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ จ.เชียงราย 18/10/2559
209  นายวันเฉลิม ลุงซอ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยการอาชีพฝาง จ.เชียงใหม่ 17/10/2559
210  นายจักรกฤษณ์ วงศ์ษา เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย 17/10/2559
211  นายวชิรวิชญ์ ขุนวิเศษ เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 17/10/2559
212  นายพีรวัฒน์ มอยมี วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนปล้องวิทยาคม จ.เชียงราย 12/10/2559
213  นายจักรกฤษ สุติน วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย 12/10/2559
214  นางสาววรรณิษา ทาแกง วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.เชียงราย 9/10/2559
215  นางสาวชญานิษญ์ ปินทรายมูล นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย 8/10/2559
216  นายอภินันท์ ตันเงิน เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย 7/10/2559
217  นางสาวณัฏฐณิชา แสวงดี วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย 7/10/2559
218  นายธนากรณ์ สายแสน เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนน่านประชาอุทิศ จ.น่าน 7/10/2559
219  นางสาวจุฬาลักษณ์ คำงาม เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จ.เชียงราย 7/6/2560
220  นายจิรายุ บุญเทียม เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จ.เชียงราย 3/6/2560
221  นายอภิวัฒน์ อาวุธ เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง 2/6/2560
222  นายพรศักดิ์ แซ่เล้า เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคน่าน จ.น่าน 1/6/2560
223  นายทักษ์ดนัย อินขาว วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จ.น่าน 1/6/2560
224  นายภูรินท์ พรหมมินทร์ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จ.เชียงราย 31/5/2560
225  นายพีรพงศ์ สารศรี เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 18/5/2560
226  Mr.Titiasak Chea วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี สถานศึกษาต่างประเทศ เขียนระบุ จ.เชียงราย 18/5/2560
227  นายคงฤทธิ์ แสนเมือง เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 15/5/2560
228  นายอรรถพล คำภีร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยการอาชีพเบตง จ.ยะลา 8/5/2560
229  นายตรัยรัตน์ โปเสี้ยว นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย 7/5/2560
230  นายอาทิตย์ สุรินแก้ว เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 30/4/2560
231  นายตง ไก่แก้ว เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนนาน้อย จ.น่าน 23/4/2560
232  นายอรรถพล ชัยอินทร์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 21/4/2560
233  นายธีระวัจน์ จันทร์กันธรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 18/4/2560
234  นายวทัญญู จันทร์วรรณ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 18/4/2560
235  นายณัฐกร ยศอินต๊ะ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จ.เชียงราย 31/3/2560
236  นายธีรภัทร หงษ์ทอง วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม 17/3/2560
237  นายวศิน วิริยะ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จ.เชียงราย 8/2/2560
238  นายศราวุฒิ ศิริ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 19/1/2560
239  นายเกียรติพงศ์ สิทธิ์คงขจร วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน)  จ. 18/6/2560
240  นายโสภณวิชญ์ แก้วเขมะ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี  จ. 17/6/2560
241  นางสาวดาริกา ขันคำ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี  จ. 16/6/2560
242  นางสาวธีราพร วิจิตรปัญญา วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี  จ. 16/6/2560
243  นายแต้ม กันศรีเวียง วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี  จ. 14/6/2560
244  นายเอกพล พันละภะ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน)  จ. 13/6/2560
245  นายอัษฎาวุธ เงินทองแดง เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 13/6/2560
246  นายณัฐนนท์ โพธิวงศ์ เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 12/6/2560
247  นายนัทธพงศ์ ปันปูนทราย เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 12/6/2560
248  นายธนวัฒน์ ขุนคำ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยการอาชีพฝาง จ.เชียงใหม่ 12/6/2560
249  นายศักดิ์ชัย จันทะวงค์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี  จ. 10/6/2560
250  นางสาวสุดารัตน์ ขาวสอาด นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา 10/6/2560
251  นายพนาสิทธิ์ กองแสง เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน)  จ. 6/6/2560
252  นายบรรจง ย่อลึ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 5/6/2560
253  นายอนุชา แซ่เฮ้อ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จ.น่าน 3/6/2560
254  นายณัฐพงษ์ ปัญญาโส วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนชลกัณยานุกูล แสนสุข จ.ชลบุรี 2/6/2560
255  นายวุฒิชัย ใจยา เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา จ.เชียงราย 1/6/2560
256  นายเขมรินทร์ ใจกล้า วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย 1/6/2560
257  นายยอซุ ไอจั๋น วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 1/6/2560
258  นายสุทธิพันธ์ วงศ์รัตนมัจฉา วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย 1/6/2560
259  นางสาวแสงนวล คำดี นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย 1/6/2560
260  นายอดิศักดิ์ บุญวงค์ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน)  จ. 1/6/2560
261  นายณัฐนันท์ ช่างแต่ง วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน)  จ. 1/6/2560
262  นายภาคิน น้อยหมอ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน)  จ. 1/6/2560
263  นายวรวุธ สองสีขวา วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จ.น่าน 1/6/2560
264  นางสาวธีรวรรณ อินเทพ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม จ.เชียงใหม่ 1/6/2560
265  นายปฏิยุทธ์ ฟองแก้ว เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา 1/6/2560
266  นางสาวรัตติกาล ชุมสิทธิ์ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี  จ. 1/6/2560
267  นายธนวัฒน์ ปาโท้ เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร 31/5/2560
268  คุณพระณัฐพล นิ่มขุนทด เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) โรงเรียนเทคโนโลยีลพบุรี จ.ลพบุรี 29/5/2560
269  นายณัฐพงศ์ รักษาสัตย์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี โรงเรียนปล้องวิทยาคม จ.เชียงราย 26/5/2560
270  นายรังสิมันต์ โคซาคาอิ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน)  จ. 18/5/2560
271  นายวรรณชัย เมธาวีวิรยา วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 17/5/2560
272  นายอนุสิทธิ์ สุรินวงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จ.พะเยา 17/5/2560
273  นายตะวัน วิหคไพรวัลย์ เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ 16/5/2560
274  นายสอาด แสงอนันต์ เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จ.เชียงราย 4/5/2560
275  นายณรงค์เดช ปิ่นคำ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 3/5/2560
276  นายนครินทร์ จนใจ เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงราย 3/5/2560
277  นายสอาด แสงอนันต์ เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จ.เชียงราย 29/4/2560
278  นายนพดล ผุสดี เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จ.เชียงราย 27/4/2560
279  นายชัยรัตน์ พวงเล็ก วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนอุเทนพัฒนา จ.นครพนม 6/4/2560
280  นายอุโฆษา บุบผาพรหมราช เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) โรงเรียนพณิชยการนนทบุรี จ.นนทบุรี 29/3/2560
281  นางสาวญาณิศา อ้นกระโทก วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเสิงสาง จ.นครราชสีมา 24/3/2560
282  นายอนันต์เทพ ยาใจ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 22/3/2560
283  นายยุทธนา แปงคำ เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 21/3/2560
284  นายทรงชัย คีลาวงค์ เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 20/3/2560
285  นายสถาบัน ปินทรายมูล เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 13/3/2560
286  นายอาหมื่น หมื่อแล เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 28/2/2560
287  นายศราวิทย์ ยามเลย เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 16/2/2560
288  นายสมชาย พงศ์เทพ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จ.เชียงราย 9/2/2560
289  นายสิทรา เสกสันติสุกล นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม จ.เชียงใหม่ 31/1/2560
290  นายณัฐธเดชน์ กำเหนิด วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย 15/1/2560
291  นางสาวนิตย์สินี โรจนคีรีสันติ วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย 7/12/2559
292  นายอนิวัตติ์ บุดดี เทคโนโลยีก่อสร้าง/วท.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 23/11/2559
293  นางสาวชลิตา สารปิง วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี โรงเรียนพญาเม็งราย จ.เชียงราย 22/11/2559
294  นางสาวนันทิชา ลีประเสริฐสุนทร วิศวกรรมพลังงาน/วศ.บ.4ปี โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา 14/11/2559
295  นายไตรรงค์ กอใหญ่ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา 13/11/2559
296  นายรัชพล พันธ์อุโมงค์ วิศวกรรมโลจิสติกส์/วศ.บ.4ปี (เทียบโอน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย 10/11/2559
297  นางสาวสุธิดา ยอดยิ่งชนชีพ เทคโนโลยีไฟฟ้า/วท.บ.4ปี โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ 21/10/2559
298  นายdd dd นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนวัฒนาบริหารธุรกิจ จ.กรุงเทพมหานคร 11/10/2559
299  นายธันวา สายใจ นวัตกรรมการออกแบบ/สถ.บ.4ปี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย 7/10/2559