ปรัชญา, ปณิธาน, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าประสงค์
 
 

          " พัฒนางาน สานความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ อย่างมีคุณภาพ"
 
 
 

       มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่พึ่งพาและชี้นำสังคมได้
 
 
 

       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หน่วยงานที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์รวมความรู้ที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรม ด้านวิศวกรรม และด้านสถาปัตยกรรม เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยบูรณาการงานวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและงสังคมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใส่ใจ  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีพและให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาลในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก
 
 
 
 
     1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ในสาขาวิชาตางๆให้มีคุณภาพมาตรฐานวิฃาฃีพมีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการรับใช้สังคม สอดคล้องกับความต้องการทั้งในระดับท้องถิ่น
และภูมิภาคอาเซียน
     2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย ไนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน ท้องถิ่นและสังคม
     3. ให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     4. พัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเดิมทางเทคโนโลยี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไปสู่การรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมและด้านสถาปัตยกรรม และรองรับมาตรฐานภูมิภาคอาเซียน ในระดับปริญญาตรี และพัฒนาจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา
     5. สนับสนุนและส่งเสริม การมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีของท้องถิ่น และของประเทศชาติ ตลอดจนให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 


     1. เพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม
     2. เพื่อผลิตกำลังคนทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์อย่างมีมาตรฐานคุณภาพ มีความเข้าใจในวัฒนธรรม ที่งในระดับชาติและระดับภูมิภาคอาเซียน
     3. เพื่อพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยร่วมกับการอนุรักษ์ การบูรณาการความรู้ทางวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
 
ประวัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 
จากอดีตสู่ปัจจุบัน กว่าจะมาเป็น "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"
 
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2512
              จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาต่ออธิบดีกรมการฝึกหัด
           ครูโดยได้เสนอ พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัว ต.บ้านดู่  อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2515
               นายสาโรจ  บัวศรี อธิบดีกรมการฝึกหัดครูในขณะนั้นได้มีหนังสือแจ้งมายังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
        ให้กรมการฝึกหัดครูได้พิจารณาว่าเห็นสมควรให้ตั้งสถานฝึกหัดครูตามเสนอ และให้รออนุมัติงบประมาณ ประจำปี2516
        เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป
 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516
            มีการสถาปนาวิทยาลัยครูเชียงราย ตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยได้เปิดอบรมเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน
       ในฤดูร้อน (อ.ส.ร.) ให้แก่ข้าราชการครูในจังหวัดเชียงรายและในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้อบรมจำนวน 1,500 คน
       ซึ่งวิทยาลัยครูเชียงรายได้จัดการเรียนการสอนเป็นภาควิชา โดยมีภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์เป็นภาควิชาหนึ่งที่ได้
       เปิดการเรียนการสอนในขณะนั้น
 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2520
            ได้มี พระราชกฤษฏีกายกฐานะวิทยาลัยครูเชียงราย ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถเปิดการสอนได้ถึงระดับ
       ปริญญา โดยมีภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ รับผิดชอบการเรียนการสอนในเรื่องการผลิตครู และบุคลากรทางช่างฝีมือ
       เพื่อนำความรู้พัฒนาท้องถิ่นในปี  พ.ศ. 2528  ได้มีประกาศของทางกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการ เพื่อ
       ให้เกิดความสอดคล้องกับภารกิจการเรียนการสอน ให้กับวิทยาลัยครูเชียงราย คือ
                  คณะวิชาครุศาสตร์
                  คณะวิชาวิทยาการจัดการ
                  คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อใหม่แทนชื่อเดิม " วิทยาลัยครูสถาบัน"
       เป็น "สถาบันราชภัฏ" เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต
 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2537
            สภาการฝึกหัดครูได้มีการอนุมัติให้มีการจัดตั้ง " คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม " ทั่วประเทศจำนวน 8 แห่ง คือ
                  เชียงราย
                 
กำแพงเพชร
                 
สงขลา
                 
ฉะเชิงเทรา
                 
เลย
                 
สุรินทร์
                 
เพชรบุรี
                 
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
            การอนุมัติดังกล่าว ส่งผลให้หลักสูตรการเรียนการสอนมีวิชาที่เป็นสาขาทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อให้ตรงกับ
       ปรัญชาและจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยตรง ตามความต้องการของท้องถิ่น
 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
" มหาวิทยาลัยราชภัฏ "

และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
 พ.ศ.2548 ถึง ปัจจุบัน (ปีการศึกษา พ.ศ.2556)
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.4 ปี)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ.4 ปี) และสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.5 ปี ) ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยทำการสอนทั้งภาคปกติ (918 คน) และ ภาค กศ.ปช. (117 คน)มีนักศึกษาจำนวน 1,035 คน ประกอบด้วย
 
          หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ.4 ปี (ผู้จบระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. สามารถเทียบโอนเรียน 2 ปี)
            สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง
            สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า

            สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.4 ปี (ผู้จบระดับอนุปริญญ าหรือ ปวส. สามารถเทียบโอนเรียน 2 ปี)
            สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
            สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน

          โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
            สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

            สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (ผู้จบระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. สามารถเทียบโอนเรียน 2 ปี)

 
 
   
 
Home l Contact Map l Download l Site map Login  

Faculty of Industrial Technology. Chiangrai Rajabhat University.
80 m.9 Bandu, Muang, Chiangrai 57100. Tel.&Fax. 0-5377-6015
E-mail :ind_webmaster@crru.ac.th
Copyright 2006-2014. All Rights Reserved.
Design By Eknarin & Programing by Somkoh.