ปีการศึกษา 2561 | 2560 | 2559
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561 มีทั้งหมด 4 กิจกรรม


   
ตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
28/สิงหาคม/2561
   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ (In-tech Summer Camp 2018)
6/สิงหาคม/2561
   
เทิดพระเกียรติ วัน “แม่แห่งชาติ” มร.ชร. 2561
10/สิงหาคม/2561
   
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561และพิธีรับเสื้อปฏิบัติการของนักศึกษารหัส 60
4/สิงหาคม/2561
ปีการศึกษา  2561 | 2560 | 2559