ประชุมสัมนาอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 2559
              เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 ฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมสัมนาอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร โดยได้รับเชิญรศ. กัลณกา สาธิตธาดา ที่ปรึกษาอธิการบดี และคุณชัยพงศ์ แกล้วกล้า หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

(มีรูปทั้งหมด 12 รูป)