พิธีซ้อมรับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
              ในวันที่ 4-6 มกราคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดการ พิธีซ้อมใหญ่ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 9 มกราคม 2560 โดยคณะฯ มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

(มีรูปทั้งหมด 15 รูป)