อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการทำงาน(KM)ครั้งที่ 1
               เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการทำงาน(ด้านงานการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ สวนกรณ์วัฒน์ รีสอร์ท ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อเพื่อสร้างเป็นความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น


(มีรูปทั้งหมด 40 รูป)