นักศึกษารับรางวัล กิจกรรมโครงการประชุมและนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1
              เมือวันที่ 17-19 มกราคม 2560 ทางหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ นำโดยท่านอาจารย์วิบูลพร วุฒิคุณและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมและนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัล ดังนี้
1.นายมารุต จิตต๊ะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Sketch Design
2.นายฤทธิเดช มั่นบุญยืน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Sketch Design
3.นางสาวรุ่งทิวา ปงกันคำ ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดผลงานนักศึกษาประเภทสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม และได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขันทักษะโปรแกรมทางการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
4.นางสาวศิริพร คำเรือง ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดผลงานนักศึกษาประเภทสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม และได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขันทักษะโปรแกรมทางการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

(มีรูปทั้งหมด 15 รูป)