งานบริการวิชาการบ้านร่องปลายนา
              เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม นำโดยท่าน ผศ.ดร.เกริก กิตติคุณ ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาทุกสาขาวิชาออกบริการวิชาการแก่สังคม ณ หมู่บ้านบ้านร่องปลายนา อ.แม่ลาว จ. เชียงราย

(มีรูปทั้งหมด 20 รูป)