กิจกรรมอบรมสัมมนา ผู้นำนักศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา แก่ผู้นำนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
               เมือวันที่ วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ เทพบัณฑิต รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอบรมสัมมนา ผู้นำนักศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา แก่ผู้นำนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกัน และมีเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาตัวอย่างเปรียบเทียบจากสถาบันการศึกษาอื่น อีกทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานในการบริหารจัดการตามระบบและ กลไกการทำงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักศึกษาคนอื่นๆของคณะฯให้เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตจิตอาสาของอัตลักษณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในสายงานวิชาชีพทางวิศวกรรม ของคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุ่งสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับตัวแทนนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสามารถร่วมกันวางแผนงานส่งเสริม กิจกรรมต่างๆตามโครงการงานและระบบประกันคุณภาพด้านกิจกรรมนักศึกษา ตามแผนงานประจำปี และเตรียมความพร้อมในการทำงานด้าน กิจกรรมนักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 - 2559 และพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้นำนักศึกษา มากกว่า 40 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

(มีรูปทั้งหมด 30 รูป)