อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการทำงาน(KM)ครั้งที่ 3
              เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการทำงาน(ด้านงานการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อเพื่อสร้างเป็นความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

(มีรูปทั้งหมด 45 รูป)