พิธีซ้อมรับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
               ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดการ พิธีซ้อมใหญ่ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โดยคณะฯ มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

(มีรูปทั้งหมด 30 รูป)