ทอดกฐินสามัคคี ณ พุทธสถาน มร.ชร. 2560
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้จัดกิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี มร.ชร. ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.09 น. ที่ พุทธสถาน มร.ชร. เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา และบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างและอาคารอเนกประสงค์ของพุทธสถาน มร.ชร. เพื่อใช้ในประโยชน์กิจการทางพระพุทธศาสนา และอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
สำหรับการจัดกฐินสามัคคีในปีนี้ จะมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะศรัทธาชาวบ้านป่าแฝก ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ซึ่ง 5 คณะ 2 วิทยาลัย 7 สำนักวิชา พร้อมด้วยโรงเรียนสาธิต มร.ชร. และศูนย์ สำนักต่างๆ จะตั้งองค์กฐินของหน่วยงานตนเอง โดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้ออกแบบขบวนแห่เครื่องอัฐบริขารต่างๆ

(มีรูปทั้งหมด 15 รูป)