งานปิดบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมปิดเชียร์ in-tech 2017
              วันที่ 17 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ที่ฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อสร้างควาผูกพันรักใคร่ต่อสถาบันที่ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงความมีสัมมาคารวะแก่ครูอาจารย์ ในฐานะครูอาจารย์จะคอยควบคุมดูแลลูกศิษย์ และให้ความเคารพนับถือกันโดย โครงการอบรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ คุณธรรม ศิลปะวัฒธรรมในงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ได้รับองค์ความรู้ในเอกลักษณ์ คุณธรรม ศิลปะวัฒธรรมอันดีงาม และเป็นการสร้างความรักความผูกพันในสายวิชาชีพ ของการเรียนการสอนทางช่างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมทั้งมีการแสดงของรุ่นพี่ในกิจกรรมปิดเชียร์ in-tech 2017 เพื่อความรู้สึกประทับใจ ร่วมทั้งคืนความสุขให้แก่สำหรับนักศึกษาใหม่ 60 และผู้เข้าร่วมงาน

(มีรูปทั้งหมด 15 รูป)