ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561และพิธีรับเสื้อปฏิบัติการของนักศึกษารหัส 60
               ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561และพิธีรับเสื้อปฏิบัติการของนักศึกษารหัส 60 เพื่อแนะนำบุคลากรภายในคณะฯและชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมภายในคณะฯ

(มีรูปทั้งหมด 30 รูป)