เทิดพระเกียรติ วัน “แม่แห่งชาติ” มร.ชร. 2561
               ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำนักศึกษาและบุคลากรของทางคณะฯ เข้าร่วมในกิจกรรมงานวันแม่ในครั้งนี้และเพื่อปลูกฝั่งจริยธรรม คุณธรรม และให้นศ.ที่มีผลการเรียน-ความประพฤติดี มีแม่ที่มีบทบาท หน้าที คุณความดี ดูแลเลี้ยง ส่งเสียลูกให้ได้รับการศึกษาที่ดี

(มีรูปทั้งหมด 15 รูป)