ตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
               ในวันที่28-29 สิงหาคม 2561 ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมตรวจรประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ของทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากคณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(มีรูปทั้งหมด 10 รูป)