โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ (In-tech Summer Camp 2018)
               ในช่วงวันที่ 6 – 15 สิงหาคม 2561 ทางฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ (In-tech Summer Camp 2018) เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ มีกิจกรรม ละลายพฤติกรรม และการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 สามารถปรับแนวความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ

(มีรูปทั้งหมด 10 รูป)