ข่าวสารทุนวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่
1. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร   -WebSiteอ้างอิง-  (22/1/2561)
2. ขอเรียนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ   -WebSiteอ้างอิง-  (22/1/2561)
3. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3   -WebSiteอ้างอิง-  (22/1/2561)
4. ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Researching, Culture, and Society (RLCS 2018)   -WebSiteอ้างอิง-  (22/1/2561)
5. ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   -WebSiteอ้างอิง-  (22/1/2561)
6. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   -WebSiteอ้างอิง-  (18/1/2561)
7. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์ วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างคองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น"  (17/1/2561)
8. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561   -WebSiteอ้างอิง-  (15/1/2561)
9. ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์   -WebSiteอ้างอิง-  (15/1/2561)
10. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4   -WebSiteอ้างอิง-  (9/1/2561)
11. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 /2561   -WebSiteอ้างอิง-  (4/1/2561)
12. ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561   -WebSiteอ้างอิง-  (4/1/2561)
13. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน"   -WebSiteอ้างอิง-  (28/12/2560)
14. การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ "งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม"   -WebSiteอ้างอิง-  (28/12/2560)
15. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่9   -WebSiteอ้างอิง-  (4/12/2560)
16. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561   -WebSiteอ้างอิง-  (22/11/2560)
17. ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 11   -WebSiteอ้างอิง-  (22/11/2560)
18. ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6   -WebSiteอ้างอิง-  (22/11/2560)
19. ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018   -WebSiteอ้างอิง-  (17/11/2560)
20. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2   -WebSiteอ้างอิง-  (16/11/2560)
21. ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่7(ICSSS 2017)   -WebSiteอ้างอิง-  (8/11/2560)
22. ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่5   -WebSiteอ้างอิง-  (8/11/2560)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------