ข่าวสารทุนวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่
1. ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3   -WebSiteอ้างอิง-  (27/9/2561)
2. ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร   -WebSiteอ้างอิง-  (20/7/2561)
3. ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 University in Disruptive Era   -WebSiteอ้างอิง-  (4/7/2561)
4. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS2018 และประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ 2561   -WebSiteอ้างอิง-  (31/5/2561)
5. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16   -WebSiteอ้างอิง-  (23/5/2561)
6. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ   -WebSiteอ้างอิง-  (18/4/2561)
7. ประชาสัมพันะ์การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10   -WebSiteอ้างอิง-  (18/4/2561)
8. ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561   -WebSiteอ้างอิง-  (2/4/2561)
9. ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   -WebSiteอ้างอิง-  (2/4/2561)
10. ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่"   -WebSiteอ้างอิง-  (20/3/2561)
11. ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge   -WebSiteอ้างอิง-  (20/3/2561)
12. ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13   -WebSiteอ้างอิง-  (20/3/2561)
13. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่4   -WebSiteอ้างอิง-  (20/3/2561)
14. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ  (12/3/2561)
15. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 12   -WebSiteอ้างอิง-  (12/3/2561)
16. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9   -WebSiteอ้างอิง-  (12/3/2561)
17. ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย   -WebSiteอ้างอิง-  (6/3/2561)
18. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่4   -WebSiteอ้างอิง-  (6/3/2561)
19. ประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II   -WebSiteอ้างอิง-  (2/3/2561)
20. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   -WebSiteอ้างอิง-  (28/2/2561)
21. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018"   -WebSiteอ้างอิง-  (22/2/2561)
22. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4/2560   -WebSiteอ้างอิง-  (10/2/2561)
23. ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561   -WebSiteอ้างอิง-  (10/2/2561)
24. ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17   -WebSiteอ้างอิง-  (9/2/2561)
25. ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่่อตีพิมพ์เผยแพร่  (8/2/2561)
26. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ)ัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1   -WebSiteอ้างอิง-  (8/2/2561)
27. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3"   -WebSiteอ้างอิง-  (8/2/2561)
28. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาเขตสกลนคร   -WebSiteอ้างอิง-  (8/2/2561)
29. ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6   -WebSiteอ้างอิง-  (8/2/2561)
30. ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   -WebSiteอ้างอิง-  (5/2/2561)
31. ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   -WebSiteอ้างอิง-  (5/2/2561)
32. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร   -WebSiteอ้างอิง-  (22/1/2561)
33. ขอเรียนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ   -WebSiteอ้างอิง-  (22/1/2561)
34. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3   -WebSiteอ้างอิง-  (22/1/2561)
35. ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Researching, Culture, and Society (RLCS 2018)   -WebSiteอ้างอิง-  (22/1/2561)
36. ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   -WebSiteอ้างอิง-  (22/1/2561)
37. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   -WebSiteอ้างอิง-  (18/1/2561)
38. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์ วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างคองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น"  (17/1/2561)
39. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561   -WebSiteอ้างอิง-  (15/1/2561)
40. ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์   -WebSiteอ้างอิง-  (15/1/2561)
41. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4   -WebSiteอ้างอิง-  (9/1/2561)
42. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 /2561   -WebSiteอ้างอิง-  (4/1/2561)
43. ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561   -WebSiteอ้างอิง-  (4/1/2561)
44. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน"   -WebSiteอ้างอิง-  (28/12/2560)
45. การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ "งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม"   -WebSiteอ้างอิง-  (28/12/2560)
46. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่9   -WebSiteอ้างอิง-  (4/12/2560)
47. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561   -WebSiteอ้างอิง-  (22/11/2560)
48. ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 11   -WebSiteอ้างอิง-  (22/11/2560)
49. ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6   -WebSiteอ้างอิง-  (22/11/2560)
50. ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018   -WebSiteอ้างอิง-  (17/11/2560)
51. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2   -WebSiteอ้างอิง-  (16/11/2560)
52. ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่7(ICSSS 2017)   -WebSiteอ้างอิง-  (8/11/2560)
53. ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่5   -WebSiteอ้างอิง-  (8/11/2560)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------